Avís Legal

1. Qui Som
D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, “LSSI”), posem en el seu coneixement que la pàgina web amb adreça URL: www.niudellavors.org (d’ara endavant, el “Lloc Web” o el “Portal Web”) així com els seus subdominis és operada per l’Associació Niu de Llavors (d’ara endavant, “Niu de Llavors”), amb N.I.F. G98641681, el domicili del qual es troba a la Carrer 9 d’Octubre, Num.70, 46702 Gandia – (Valencia)
. Podeu obtenir més informació sobre Niu de Llavors a través de la secció “Sobre Nosaltres” del Portal o remetent un correu a la següent adreça de correu electrònic info@niudellavors.org.

2.1 Acceptació de l’Avís Legal
Aquest Avís Legal regula la utilització dels serveis de la societat de la informació que Niu de Llavors posa a disposició dels usuaris de la xarxa Internet a través del Lloc Web.
L’accés i utilització del Lloc Web per l’Usuari (d’ara endavant, l’“Usuari”) suposa que aquest accepta en la seva totalitat i s’obliga a complir completament els termes i condicions recollits en aquest Avís Legal, així com en la Política de Privadesa del Portal. Feu clic si voleu accedir a l’esmentada Política de Privadesa.

2.2 Condicions d’ús del Portal
L’accés al Lloc Web és gratuït, llevat del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.
L’Usuari es compromet a no fer servir el Lloc Web amb fins fraudulents, així com a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Niu de Llavors o de tercers. Així mateix, l’Usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc Web, o que impedís o obstal·lulitzés, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del mateix.
S’informa a l’Usuari que en cas que incompleixi el contingut del present Avís Legal, de la Política de Privadesa, de les Condicions d’Ús o de qualsevol altre terme o condicions particulars recollits al Portal, Niu de Llavors es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar l’accés al Lloc Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta finalitat. Així mateix, Niu de Llavors es reserva la possibilitat d’exercir aquestes mesures en cas que sospiti raonablement que l’Usuari està vulnerant qualsevol dels termes i condicions recollits als instruments abans esmentats.
Finalment, posem en coneixement de l’Usuari que Niu de Llavors es reserva la facultat de decidir, en tot moment, sobre la continuïtat dels serveis de la societat de la informació que presta a través del Portal.

3. CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL I ELS SEUS SUBDOMINIS
L’accés al Lloc Web és gratuït, llevat del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.
L’Usuari es compromet a no fer servir el Lloc Web amb fins fraudulents, així com a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Niu de Llavors o de tercers. Així mateix, l’Usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc Web, o que impedís o obstaculitzés, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament del mateix.
S’informa a l’Usuari que en cas que incompleixi el contingut del present Avís Legal, de la Política de Privadesa, de les Condicions d’Ús o de qualsevol altre terme o condicions particulars recollits al Portal, Niu de Llavors es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar l’accés al Lloc Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta finalitat. Així mateix, Niu de Llavors es reserva la possibilitat d’exercir aquestes mesures en cas que sospiti raonablement que l’Usuari està vulnerant qualsevol dels termes i condicions recollits als instruments abans esmentats.
Així mateix, informem als Usuaris que Niu de Llavors es reserva el dret a modificar el present Avís Legal, així com qualsevol altre terme i condicions continguts en aquest Portal Web i els seus subdominis, a la seva sola discreció.
Finalment, posem en coneixement de l’Usuari que Niu de Llavors es reserva la facultat de decidir, en tot moment, sobre la continuïtat dels serveis de la societat de la informació que presta a través del Portal.

4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
A manera enunciativa, però no limitativa, els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts del Portal (dret sui generis sobre la base de dades), el disseny gràfic (look & feel), els programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Portal (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments sonors, etc.), en endavant els “Continguts”, corresponen a Niu de Llavors o als seus llicenciants. Pel que fa als signes distintius inclosos al Portal (marques i noms comercials, així com qualssevol altres) els mateixos són propietat de Niu de Llavors o dels seus llicenciants.
L’ús del Portal per l’Usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Portal, els Continguts i/o els signes distintius de Niu de Llavors. A aquest efecte, mitjançant aquest Avís legal, excepte en els supòsits en què estigui legalment permès o intervingui prèvia autorització de Niu de Llavors, queda expressament prohibit a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i /o reutilització del Portal, els seus Continguts i/o els signes distintius de Niu de Llavors o qualssevol altres usos comercials dels mateixos.

5. POLÍTICA D’ENLLAÇOS
5.1. Establiment denllaços amb el Portal

Queda prohibit l’establiment d’enllaços amb destinació al Lloc Web, tret que aquest hagi estat prèviament autoritzat expressament i per escrit, per Niu de Llavors. En qualsevol cas, un cop autoritzat l’enllaç per Niu de Llavors, aquest s’haurà d’establir en els termes següents:
• L’enllaç només vincularà amb l’home page o la pàgina principal del Portal.
• L’enllaç no podrà consistir en frames o marcs que permetin la visualització del Portal a través d’adreces d’Internet diferents de les del Lloc Web o que de qualsevol altra manera mostrin conjuntament la informació del Portal amb la inclosa a altres pàgines web.
• No es realitzaran des de la pàgina web que introdueix l’enllaç (d’ara endavant, “Lloc Enllaçant”) cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Portal i/o Niu de Llavors.
• En cap cas s’indicarà al Lloc Enllazante que Niu de Llavors ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que patrocina, col·labora, verifica, supervisa o aprova el contingut i/o els serveis que es presten a través del Lloc Enlazante.
• El Lloc Enllaçant haurà de complir fidelment amb la Llei i no podrà en cap cas allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.) .); (ii) indueixin o puguin induir a l’Usuari la falsa concepció que Niu de Llavors subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites del remitent; i (iii) resultin inadequats o no pertinents amb l’activitat de Niu de Llavors.
En cas d’incompliment de qualsevol dels termes abans enunciat, Niu de Llavors procedirà de forma immediata i sense prèvia notificació a la supressió de l’enllaç.

5.2. Llocs enllaçats
Per ajudar-vos a trobar informació addicional, hem inclòs diversos dispositius tècnics d’enllaços que permeten a l’Usuari accedir a altres webs (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, Niu de Llavors actua com un prestador de serveis d’intermediació, segons el que disposa l’article 17 de la LSSI. D’acord amb el previst a la citada legislació, Niu de Llavors no serà responsable dels serveis i continguts facilitats a través dels Llocs Enllaçats, llevat que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.
És possible que alguns dels Llocs Enllaçats siguin propietat de Niu de Llavors, si escau Niu de Llavors serà responsable dels serveis i continguts facilitats a través dels mateixos, no obstant això, podran identificar la titularitat de Niu de Llavors acudint a l’Avís Legal dels esmentats Llocs Enllaçats.
En cap cas l’existència de Llocs Enllaçats, dels quals no sigui titular Niu de Llavors, comporta recomanació, promoció, identificació o conformitat de Niu de Llavors amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats a través dels Llocs Enllaçats. En conseqüència, Niu de Llavors no es fa responsable del contingut dels Llocs Enllaçats, ni de les seves condicions d’ús i polítiques de privadesa, sent l’Usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que hi accedeixi i els utilitzi.
En cas que l’Usuari consideri que hi ha als Llocs Enllaçats continguts il·lícits, nocius, denigrants, violents o inadequats, ho podrà posar en coneixement de Niu de Llavors a través de la següent adreça de correu electrònic: info@niudellavors.org. No obstant això, aquesta comunicació en cap cas comportarà l’obligació de Niu de Llavors de retirar el corresponent enllaç, ni suposa necessàriament el coneixement efectiu de Niu de Llavors de la il·licitud dels continguts del Lloc Enllaçat, als efectes del que preveu la normativa vigent.

6. RESPONSABILITAT DE Niu de Llavors
L’Usuari reconeix i accepta que, encara que Niu de Llavors realitza els seus millors esforços per vetllar per l’exactitud dels continguts i informacions inclosos al Lloc Web, aquests tenen caràcter general i merament informatiu. De la mateixa manera, té caràcter idèntic la informació relativa a la salut i tractaments mèdics que es posa a disposició de l’Usuari a través del Portal, no constituint en cap cas aquesta informació la recomanació per part de Niu de Llavors als Usuaris d’un tractament concret . En conseqüència, Niu de Llavors no es responsabilitza de les decisions preses per l’Usuari a partir de la informació subministrada a través del Lloc Web, ni dels danys i perjudicis produïts a l’Usuari oa tercers, amb motiu d’actuacions que tinguin com a fonament la informació obtinguda del Lloc Web.

D’altra banda, l’accés al Lloc Web no implica l’obligació de Niu de Llavors de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la utilització d’eines adequades per detectar aquests elements nocius. En conseqüència, Niu de Llavors no es responsabilitzarà dels danys produïts als equips informàtics de l’Usuari o de tercers mitjançant la prestació dels serveis a través del Lloc Web.
La disponibilitat del servei requereix serveis i subministraments de tercers, inclosos serveis de transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat i funcionament de les quals no depèn de Niu de Llavors. En conseqüència, Niu de Llavors no garanteix la disponibilitat del Lloc Web podent interrompre’s, suspendre’s o cancel·lar-se en qualsevol moment els serveis prestats a través del mateix. En particular, Niu de Llavors no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol índole causats a l’Usuari, com a conseqüència de la manca de disponibilitat del Lloc Web i, en particular, els que portin causa en fallades de les xarxes de telecomunicacions. Així mateix, Niu de Llavors es reserva el dret a la revisió del Lloc Web oa la denegació de l’accés al mateix en qualsevol moment.

7. PROTECCIÓ DE DADES
Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels Usuaris amb motiu de l’ús del Portal es troben regulats a la Política de Privadesa, així com als textos legals adjunts als diversos formularis de recollida de dades inclosos al Portal. Tots els usuaris que facin ús del nostre Portal Web estan obligats a revisar la Política de Privadesa, amb l’objectiu que estiguin informats dels possibles tractaments de les seves dades personals i dels drets que els assisteixen. Niu de Llavors recomana revisar la Política de Privadesa, aquest Avís Legal, així com qualssevol altres termes i condicions inclosos en aquest portal, de forma regular ja que Niu de Llavors es reserva el dret a modificar-los dins dels límits que la legislació vigent i d’aplicació permeti.
Tal com s’indica a l’apartat 2.1 del present Avís Legal, els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels Usuaris amb motiu de l’ús del Portal es troben regulats a la Política de Privadesa, així com als textos legals adjunts als diversos formularis de recollida de dades incloses al Portal.

De conformitat amb l’article 3 de la LSSI, les lleis aplicables als serveis de la societat de la informació que Niu de Llavors presta a través del Portal seran les del Regne dEspanya.
En cas que alguna de les disposicions contingudes en aquest Avís legal sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en aquest Avís Legal.
L’Usuari i Niu de Llavors accepten sotmetre’s als Jutjats i Tribunals de Gandia rebutjant qualsevol altre fur voluntari, en relació amb qualsevol conflicte que pugui com a conseqüència de l’ús del Portal Web per part dels usuaris.